jessica@jessicahuss.se 0721-793 991

Vår process

Vår rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är kvalitetssäkrad och väl beprövad. Vi använder metoder och verktyg som gör att vi kan identifiera den bästa kandidaten för våra uppdragsgivare.
Genom att lägga till relevanta färdighetstester, bakgrundskontroller och personlighetsbedömningar kan vi anpassa rekryteringen efter tjänst och företag för bästa resultat.

Etiska riktlinjer , mångfald och jämställdhet
Vi ser jämställdhet och mångfald som mycket viktiga aspekter av arbetslivet. Vi gör aldrig skillnad på människor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Vi försöker alltid i möjligaste mån leva utifrån våra värderingar och sätter ett högt värde i att bidra till en hållbar och positiv samhällsutveckling. ”Ett bolag är aldrig bättre än de medarbetare som arbetar där”.

För att värna om sekretess och integritet i alla våra rekryteringar arbetar vi efter etiska riktlinjer som utgår från normer för god yrkesetik vilket det innebär att vi:

  • Lämnar inga upplysningar om en kandidat eller uppdragsgivare innan vi har fått medgivande från berörd part. Vi värnar om kandidatens och uppdragsgivarens integritet.
  • Förbinder oss till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer oss till kännedom i samband med uppdrag.
    Medverkar inte till diskreminering av kandidater på grundval av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.
  • Uppmärksammar inte uppdragsgivarens personal för annat arbete utanför organisationen. Varje sk. “off limit” vad avser tid och företag regleras i avtal med varje kund.

image010